OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI HENRY SCHEIN s.r.o.

1. ÚVODNÍ USTANOVY

 • Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti HENRY SCHEIN s.r.o. (dále jen „Obchodní p") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) smluvní vztahy mezi společností HENRY SCHEIN s.r.o., se sídlem Černokostelecká 2085/24, 100 00 Praha 10, IČO: 05324271, DIČ: 05324271, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 261944, (dále rovněž „Dodavatel") a fyzickými či právnickými osobami, které jsou ve smluvním vztahu k Dodavateli v postavení kupujícího, odběratele zboží, výrobků, či služeb (dále rovněž „Odběratel").
 • Tyto Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy je Odběratel podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 OZ. Tyto obchodní podmínky se vztahují v použitelné části i na případy, kdy je Odběratelem spotřebitel ve smyslu ustanovení § 419 OZ.
 • Tyto Obchodní podmínky se uplatní v případech, kdy mezi Dodavatelem a Odběratelem vzniká závazkový vztah, jehož předmětem je prodej a koupě určeného produktu, zboží, či služby (dále rovněž souhrnně jako „Produkty" či „Zboží“).
 • Tyto Obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a Odběratelem, která na obsah těchto Obchodních podmínek odkáže nebo pokud Odběratel odsouhlasí znění těchto Obchodních podmínek jinou formou (např. přes E-shop). Tyto Obchodní podmínky určují část obsahu smlouvy, nestanoví- li smlouva výslovně jinak. Samotná smlouva (kupní, o dílo, apod.) může být mezi Dodavatelem a Odběratelem uzavírána i jinou než písemnou formou, zejména na základě ústní objednávky Odběratele s jejím ústním potvrzením ze strany Dodavatele.
 • Dohodnou-li se Dodavatel a Odběratel na odchylném ujednání, mají tato odchylná ujednání přednost před zněním těchto Obchodních podmínek.
 • Dodavatel dodává Produkty dle položek uvedených a prodávaných v internetovém obchodě na webové adrese: http://www.henryschein.cz/ (dále jen „E-shop“).
 • Informace uvedené v E-shopu nejsou závazné, platí aktuální informace výrobce příslušného Produktu. E-shop je pouze informativní a při prezentaci jednotlivých Produktů se nejedná o návrh na uzavření kupní smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 a násl. OZ. Fotografie uvedené na stránkách E-shopu nemusí odpovídat přesnému vzhledu Zboží.
 • Produkty, jejichž výroba či dodávky byly ukončeny, dodává Dodavatel pouze do vyprodání zásob Dodavatele.

2. OBJEDNÁVKA

 • Objednávkou je dostatečně určitý projev vůle Odběratele o koupi či odběru Produktu učiněný Odběratelem v jakékoli formě, zejména telefonicky, e-mailem, elektronicky nebo písemně. Objednávku Produktů v E-shopu činí Odběratel kliknutím na odkaz: „Přidat do košíku“ a dále vyplněním údajů dle uvedených pokynů.
 • Objednávka Odběratele je závazným právním jednáním, jímž dochází i k souhlasu se zněním těchto Obchodních podmínek. Dodavatel není povinen objednávku akceptovat. Dodavatel je oprávněn akceptovat objednávku zpravidla stejným způsobem, jakým byla učiněna.
 • Potvrzení (akceptace) objednávky je projev vůle Dodavatele být objednávkou vázán. Jednotlivá smlouva (kupní, o dodávce produktů či obdobná smlouva) je uzavřena zejména doručením potvrzení objednávky Dodavatelem Odběrateli. Potvrzení objednávky zašle Dodavatel zpravidla Odběrateli elektronicky nebo písemně na jeho adresu. Smlouva může být uzavřena i tak, že se Dodavatel zachová podle objednávky Odběratele, zejména dodá-li objednané Zboží Odběrateli.

3. CENY

 • Všechny ceny udávané Dodavatelem v E-shopu jsou platné. Ceny se udávají v Kč (CZK) s DPH. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen či sazby DPH.
 • Dodavatel je oprávněn měnit ceny Produktů v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám, s ohledem na změny podmínek dodavatelů Produktů, popř. s ohledem na aktuální situaci na trhu.
 • Dodavatel je oprávněn dodat Produkt za jinou cenu i poté, co uzavřel s Odběratelem (kupní) smlouvu, a to i v případě, byla-li objednávka učiněna prostřednictvím E-shopu. O změnách cen informuje Dodavatel Odběratele zpravidla před dodáním Zboží, nejpozději však na faktuře. Odběratel má právo z důvodu změny ceny odstoupit od smlouvy, odstoupení však musí učinit ve lhůtě do 3 dnů ode dne, kdy se o změně ceny dozvěděl, jinak právo na odstoupení od smlouvy zaniká.
 • Ceny Produktů nezahrnují náklady na dopravu či balení Zboží (produktů).
 • Při jednorázové objednávce Produktů vyšší než 2000,- (dva tisíce) Kč vč. DPH Dodavatel neúčtuje Odběrateli dopravné či balné. U objednávek nižší hodnoty má Dodavatel právo účtovat manipulační poplatek, a to minimálně 100,- Kč vč. DPH.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Odběratel se zavazuje řádně a včas uhradit za řádně dodané Zboží a služby kupní cenu včetně DPH v souladu s obdrženou fakturou, jinak je Dodavatel oprávněn od příslušné smlouvy odstoupit.
 • Faktura vystavená Dodavatelem se považuje za doručenou uplynutím třetího dne ode dne jejího odeslání Dodavatelem Odběrateli.
 • Pokud nestanoví Dodavatel v příslušné faktuře jinak, je splatnost faktur stanovena na dobu 14 dnů od data jejich vystavení, přičemž je Dodavatel povinen zaslat Odběrateli fakturu nejpozději do 3 dnů od data jejího vystavení.
 • V případě platby bankovním převodem se za den zaplacení považuje den, kdy byla odpovídající finanční částka v plné výši připsána na bankovní účet Dodavatele.
 • V případě, že Odběratel neuhradí splatnou kupní cenu či jakoukoli její část nebo jakékoli platby v souvislosti se smlouvou, jejíž součástí jsou tyto Podmínky, řádně a včas, není Dodavatel povinen plnit své závazky dle příslušné smlouvy a/nebo jakékoli jiné smlouvy uzavřené s Odběratelem, jejichž součástí jsou tyto Podmínky, případně je Dodavatel oprávněn veškerá plnění pozastavit, a v tomto případě není Dodavatel v prodlení s dodáním Produktů či jakýmikoli závazky resultujícími pro něj z příslušné smlouvy. Dodavatel má vedle ostatních nároků také právo požadovat zaplacení zákonných úroků z prodlení dle právních předpisů České republiky z neuhrazené části ceny.
 • Pokud Odběratel bezdůvodně nepřevezme Produkt, bude požadováno uhrazení poštovného v plné výši či manipulační poplatky.

5. DODÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

 • Obvyklá doba dodání objednaného Zboží je uvedena v příslušné smlouvě. Dodavatel není povinen Zboží dodat Odběrateli, dohodnul-li se s Odběratelem na platbě části kupní ceny před dodáním Zboží (např. formou zálohové faktury) a Odběratel dohodnutou platbu neprovedl.
 • Dodavatel je oprávněn dodat jednotlivé části Zboží i před datem dodání dle příslušné smlouvy do místa plnění a převzetí Zboží. Od okamžiku dodání jednotlivých částí Zboží na místo plnění je Odběratel povinen tyto části Zboží uschovat na vlastní náklady, tak aby nedošlo k jejich ztrátě, poškození či odcizení, a současně na Odběratele přechází nebezpečí škody na těchto částech Zboží.
 • Dodavatel je oprávněn dodat Zboží i po době dodání uvedené v příslušné smlouvě či jinak požadované v rámci ústní objednávky. V případě prodlení s dodáním Zboží delším jak 14 (čtrnáct) dnů ode dne písemně potvrzeného data dodání Zboží, je Odběratel oprávněn od příslušné smlouvy odstoupit.
 • Dodavatel neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost splnění dodávky v důsledku vyšší moci nebo zaviněním jiného dodavatele či výrobce. Dodavatel informuje o této skutečnosti neprodleně Odběratele a má právo buď prodloužit dodací lhůtu, nebo odstoupit od smlouvy. Odběrateli tímto nevzniká vůči Dodavateli žádné právo na náhradu škody vzniklé nesplněním objednávky či uzavřené smlouvy.
 • V případě nutnosti je Odběratel povinen zajistit na své náklady stavební připravenost dle pokynů Dodavatele k montáži Zboží v místě plnění nejpozději k datu dodání Zboží dle příslušné smlouvy tak, aby byl Dodavatel schopen Předmět koupě řádně dodat a v případě dohody i provést jeho montáž. Dodavatel nebo jím pověřená osoba je povinen poskytnout bezúplatně jednu odbornou konzultaci ke stavební připravenosti na místě plnění a převzetí Zboží nezbytně nutném rozsahu. Poruší-li Odběratel povinnost zajistit stavební připravenost, není Dodavatel v prodlení s předáním Zboží až do doby zajištění stavební připravenosti v místě plnění dle příslušné smlouvy.
 • Povinností Odběratele je při převzetí Zboží podepsat dodací list či jiný předávací dokument potvrzující předání Zboží (dále jen "dodací list" nebo „předávací protokol“) osobně, resp. statutárním orgánem (v případě, kdy je Odběratelem právnická osoba), prostřednictvím pověřeného zaměstnance nebo prostřednictvím jiné k tomuto pověřené osoby, a to s čitelným uvedením jména přebírající osoby a funkce (vč. tiskacího písma).
 • Podpisem dodacího listu nebo předávacího protokolu Odběratelem či jím pověřenou osobou se má za to, že Zboží bylo řádně dodáno v souladu s objednávkou, na Zboží v době předání nevázly zjevné vady a bylo dodáno v objednaném množství. Odmítnutí podepsání dodacího listu nebo předávacího protokolu bez vážného důvodu (jímž může být pouze dodání jiného Zboží v rozporu s objednávkou či dodání Zboží se zjevnými vadami), či opomenutí této povinnosti Odběratelem má důsledky, jako by byl dodací list nebo předávací protokol Odběratelem podepsán. Zboží se v takovém případě považuje za řádně předané v okamžiku, kdy bylo Odběrateli umožněno se Zbožím nakládat.
 • Během převzetí zásilky provede Odběratel kontrolu zásilky a neporušenost jejich obalů. V případě doručení zjevně poškozené zásilky má Odběratel právo tuto zásilku nepřijmout, v tomto případě ihned sepíše o této skutečnosti protokol s přepravcem, resp. osobou předávající Zboží. V případě pozdějšího zjištění, nejpozději však do 5 pracovních dnů od doručení zásilky, oznámí tuto skutečnost Odběratel Dodavateli. Neoznámí-li Odběratel zjevné vady množství, jakosti nebo provedení Zboží ve lhůtě dle tohoto článku, má se za to, že Zboží bylo dodáno bez zjevných vad a v množství sjednaném ve smlouvě.
 • V případě dodání objednaného Zboží v menším, než objednaném množství, Odběratel přijme takto dodané zboží, podepíše dodací list a uvede na něm tuto skutečnost. Dodavatel následně dle svých provozních možností bez zbytečného odkladu dodá Odběrateli nedodané množství Zboží.
 • V případě dodání objednaného Zboží ve větším než objednaném množství nebo dodání Zboží, které si Odběratel neobjednal, je Odběratel povinen Dodavatele o těchto skutečnostech neprodleně informovat a dohodnout s ním způsob vrácení takto dodaného Zboží.
 • Dodavatel předá Odběrateli i návod k použití ke Zboží, pokud jej výrobce vydal, příp. záruční list.
 • Přebírá-li za Odběratele Zboží jiná osoba, než osobně Odběratel nebo statutární orgán Odběratele (v případě, kdy je Odběratelem právnická osoba), děje-li se tak ve sjednaném termínu a místě dodání Zboží a dotčená osoba se osobě předávající Zboží prezentuje jako osoba oprávněná Zboží za Odběratele převzít, je Dodavatel v dobré víře a má se za to, že taková osoba je vždy oprávněna Zboží za Odběratele převzít a její jednání Odběratele zavazuje.
 • Odběratel nabývá vlastnického práva ke Zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny vč. DPH dle příslušné smlouvy. Odběratel je oprávněn v rámci dohodnutých platebních podmínek se Zbožím nakládat dle svých obchodních zvyklostí i před zaplacením kupní ceny. Odběratel bere na vědomí, že do úplného zaplacení kupní ceny je dodané Zboží ve vlastnictví Dodavatele, který s ním může nakládat dle vlastního uvážení, včetně jeho demontáže a odvezení.
 • Nebezpečí škody na Zboží přechází na Odběratele okamžikem převzetí Zboží, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu Dodavatel umožní nakládat se Zbožím v souladu se smlouvou a Odběratel Zboží nepřevezme. Pokud je Zboží doručováno prostřednictvím dopravce, tak v době, kdy Dodavatel předá Zboží prvnímu dopravci.
 • Škoda na Zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Odběratele, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit (kupní) cenu Zboží, ledaže Dodavatel škodu způsobil porušením své povinnosti.

6. SOFTWARE

 • Pokud Dodavatel dodá spolu s Produkty software a není-li dohodnuto jinak, je Odběrateli i Odběratelem autorizované obsluze přiznáno časově neomezené, nevýhradní a nepřenosné (nepřevoditelné) právo (licence) tento software s Produkty, se kterými byl dodán, v nezměněné formě a pro účely udané v popisu Produktu používat.
 • Software a k němu příslušná dokumentace se nesmí předávat třetí osobě, s výjimkou obsluhy autorizované Odběratelem. Odběratel nesmí software kopírovat, obměňovat, překládat ani odstraňovat jeho součásti či do něj jinak zasahovat a je povinen zajistit dodržování této povinnosti i Odběratelem autorizovanou obsluhou, v opačném případě odpovídá za škodu v plném rozsahu.
 • Poplatek za užívání software dodávaného s Produkty, pokud není dohodnuto jinak, je součástí prodejní ceny. Zvýšení výkonnosti produktů dodaných Odběrateli prostřednictvím vylepšení (upgrade) software provádí Dodavatel za úplatu dle platného ceníku.

7. SERVIS

 • Tento článek Obchodních podmínek se vztahuje pouze na případy, kdy je Dodavatelem poskytována na Zboží záruka za jakost a kdy se Dodavatel a Odběratel výslovně dohodnou, že je záruka za jakost poskytována a kdy je za účelem údržby Zboží nutné provádět servis. Záruka za jakost není poskytovaná automaticky na každé dodané Zboží.
 • Dodavatel se zavazuje po dobu trvání záruční doby ke Zboží zajistit bezplatně pro Odběratele záruční servisní služby spočívající v odstranění vad vyskytnuvších se na Předmětu díla po dobu trvání záruční doby.
 • Nenechává-li Odběratel provádět bezpečnostně technické prohlídky Zboží dle Zákona 268/2014 Sb.,
 • Servis Zboží po uplynutí záruční doby provádí Dodavatel či jím pověřená třetí osoba na základě jednorázových objednávek Odběratele nebo mohou Dodavatel a Odběratel uzavřít samostatnou smlouvu o poskytování servisních služeb. Rozsah poskytovaných servisních služeb jakož i další podmínky budou sjednány dle dohody smluvních stran.

8. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 • Odběratel má právo vrátit Zboží do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne jeho dodání. Po uplynutí lhůty dle předchozí věty nárok Odběratele na vrácení zboží zaniká. Podmínkou možnosti vrácení je nepoužité Zboží v originálním nepoškozeném obalu bez popisků a polepení či jakýchkoli jiných zásahů do Zboží včetně jeho balení, v opačném případě není nárok Odběratele na vrácení Zboží dán. Odběratel vždy udá též důvod vrácení a přiloží reklamační protokol s dalšími podstatnými informacemi.
 • Právo odběratele vrátit zboží dle bodu 8.1 se netýká zboží, označeného v E-shopu „na objednávku“ nebo jinak vyrobeného nebo dodaného dle specifických individuálních požadavků Odběratele.
 • V případě vrácení Zboží se specifickými nároky na přepravní teplotu - termolabilní látky - musí Odběratel po celou dobu skladování takového Zboží zajistit konstantní teplotní podmínky nutné pro daný typ Zboží v termoboxu, před předáním Zboží k vrácení přepravci takovouto zásilku zřetelně označit, tuto informaci řádně uvést do reklamačního protokolu a informovat přepravce o nutnosti zpětného transportu dotčeného Zboží v termoboxu za konstantních teplotních podmínek. Při nesplnění kterékoli z výše uvedených podmínek Odběratelem je Dodavatel oprávněn nepřijmout vrácené Zboží nazpět a Odběratel je povinen zaplatit Dodavateli za toto Zboží kupní cenu v plné výši.

9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST

 • Nestanovují-li tyto Obchodní podmínky nebo příslušná smlouva jinak, pro uplatnění vad z vadného plnění se použijí právní předpisy platné a účinné pro vztahy z vadného plnění mezi podnikateli.
 • Dodavatel přebírá záruku za jakost dodaného Zboží ve smyslu ust. § 1919 a §2113 OZ pouze v případech výslovného ujednání obsaženého v příslušné smlouvě či její příloze. Záruka za jakost se nevztahuje na vady Produktů v případě vnější události po přechodu nebezpečí škody na věci. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci (Zboží).
 • Uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti Produktu na jeho obalu nebo v reklamě má účinky záruky za jakost a platí v uvedeném rozsahu pouze v případě, že ze strany Odběratele nedošlo k neodbornému nebo nešetrnému zacházení se Zbožím, nedodržení doporučených pracovních postupů, použití nebo skladování Zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickému poškození nebo opotřebení způsobenými Odběratelem.
 • Práva a povinnosti vyplývající ze záruky za jakost mohou být konkrétně dohodnuta v příslušné smlouvě či její příloze.
 • Uplatnění vad Zboží musí obsahovat identifikaci příslušné objednávky nebo číslo faktury nebo dodacího listu, dále specifikaci vady a požadavek na způsob vyřízení odstranění vad. Uplatnění vad musí být písemné.
 • Odběratel je povinen zjištěné výrobní a materiálové vady dodaného Zboží oznámit Dodavateli bezprostředně po dodání nebo neprodleně poté, kdy Odběratel vady zjistit měl a mohl, jinak jeho práva z vadného plnění zanikají.

10. SPECIÁLNÍ USTANOVENÍ PRO SPOTŘEBITELE-NEPODNIKATELE

 • Odběratelé – spotřebitelé nejednají s Dodavatelem v rámci své podnikatelské činnosti a jim dodávané Produkty nejsou určeny k výkonu podnikatelské činnosti Odběratelů. Takové smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

11. RŮZNÉ

 • Odmítne-li nebo nepřevezme-li Odběratel jakoukoliv písemnost, považuje se taková písemnost za doručenou třetím dnem ode dne jejího odeslání.
 • Odběratel není oprávněn k jednostrannému započtení pohledávek a/nebo jakýchkoli jiných nároků ze smluv, jejichž součástí jsou tyto Obchodní podmínky, vůči Dodavateli, ani k postoupení takových pohledávek na třetí osoby či k uplatnění zadržovacího práva na jakékoli podklady nebo předměty mu předané či svěřené Dodavatelem.
 • Má-li Odběratel plnit svůj dluh vzniklý na základě příslušné smlouvy, započte se takové plnění nejprve na náklady již k uplatnění dluhu určené, pak na úroky z prodlení, poté na úroky a nakonec na jistinu. Odběratel není oprávněn určit, že plní nejprve na jistinu.
 • Je-li Odběratel povinen plnit dluh z několika závazků vzniklých na příslušné smlouvy, započte se plnění nejprve na dluh, o jehož splnění byl již Odběratel upomenut, jinak na plnění dluhu nejméně zajištěného.
 • Na náhradu škody a/nebo smluvní pokuty se placení Odběratele započte až po splnění závazku, jehož porušením povinnost k náhradě škody a/nebo k placení smluvní pokuty vznikla.
 • Odběratel akceptací těchto Obchodních podmínek potvrzuje, že tyto Obchodní podmínky řádně prostudoval, neobsahují pro něj jakákoliv neočekávatelná ustanovení a jako takové je bez výhrad přijímá.
 • Vztahy mezi Dodavatelem a Odběratelem se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro řešení veškerých soudních sporů vzniklých mezi Dodavatelem a Odběratelem je dána pravomoc obecných soudů České republiky. Místní příslušnost soudu se v souladu s ustanovením §89 a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, řídí sídlem Dodavatele.
 • Tyto Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, který je rozhodný i pro jejich výklad. Pokud vztah založený předmětnou smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Dodavatel a Odběratel sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
 • Individuální ujednání odchylná od těchto Obchodních podmínek musí být v písemné formě.
 • V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek. Neúčinné ustanovení se nahradí takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením.
 • Tyto obchodní podmínky jsou účinné a závazné pro smluvní vztahy uzavírané ode dne 31.8.2020. Tyto Obchodní podmínky jsou rovněž zveřejněny na internetové adrese Dodavatele a nahrazují předchozí obchodní podmínky Dodavatele. Dodavatel je v případě dlouhodobého plnění Odběrateli oprávněn tyto Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit. Změnu Obchodních podmínek je Dodavatel povinen Odběrateli oznámit s tím, že Odběratel je oprávněn změnu odmítnout a případně vypovědět příslušnou Smlouvu v 6 (šesti) měsíční výpovědní době.